Program 2012-2016

 

Dette program er i overenstemmelse med Norges Kristnes prinsipper, vedtekter og ånd og inspirert og støttet av Gud via Den hellige ånd. Ingen programposter skal være i strid med våre grunnverdier og -prinsipper, og dersom det oppstår konflikt har grunnverdiene og –prinsippene forrang. Ved strid om fortolkninger av dette, er stifterne av Norges Kristne ufeilbarlige.

 

Menneskeverd og livsvern

Menneskelivet er hellig, ukrenkelig og skapt av Gud. Derfor kan bare Gud gi og ta menneskeliv. Fosterdrap (abort) er i ethvert tilfelle en etisk forkastelig og direkte ond handling som må totalforbys. I alle tilfeller finnes det alternativer til fosterdrap, og vi ser ingen situasjoner som kan forsvare det.

Selvmord og eutanasi (både aktiv og passiv) er også i mot Guds vilje, og bare han kan avslutte livet. Vi vil derfor kriminalisere alle former for selvmord og eutanasi.  Både de som begår og de som medvirker til dette, må straffes.

Alle former for tukling med og salg av spirende menneskeliv, så som forskning på befrukta egg og handel med egg og sæd er i mot Guds vilje og må totalforbys. Vi er også helt i mot kunstig befruktning, da bare Skaperen selv kan gi liv.

Norges Kristne er ellers i mot alle former for gradering av menneskeverdet, fra unnfangelse til naturlig død. Fosterdiagnostikk gjør det mulig å sortere ufødte liv, og det er ikke forenelig med vårt kristne menneskesyn. Handikappete må gis like muligheter som andre for å delta aktivt i samfunnet.

 

Familie og ekteskap

Det tradisjonelle ekteskapet mellom en mann og ei kvinne og kjernefamilien er den aller viktigste grunnsteinen i samfunnet og må derfor vektlegges svært høgt. Ekteskapet er innstiftet av Gud og er hellig. Vi vil forby ekteskap mellom andre enn en mann og ei kvinne. Barn må ha en ubetinget rett til å kjenne sitt biologiske opphav og så langt som råd få vokse opp med sine biologiske foreldre. Av hensyn til barna vil vi forby skilsmisse, og mennesker skal ikke skille det som Gud har sammenføyd.

Samfunnet må beskytte familien gjennom store økonomiske overføringer og skattemessige fordeler. Det må gjøres mulig for en av foreldrene å være hjemme mens barna vokser opp. Aleneforeldre har særdeles store byrder, og må støttes langt mer enn i dag. Alle kontante overføringer som er inntektsuavhengige må styrkes sterkt. Kontantstøtte, engangsstønad ved fødsel, barnetrygd og overgangsstønad er særlig viktige og må økes svært mye for at ikke de uten inntekt skal sakte akterut i forhold til dem i inntektsgivende arbeid. For gifte personer må flere av de kontante støtteordningene gis til familien som sådan, for å forebygge samlivsbrudd. Vi vil i tillegg innføre en ny ordning med rentefrie lån gjennom Husbanken til nygifte. Husbankens rammer må styrkes og barneforsørgere må prioriteres i boligkøen. De eksisterende støtteordningene og skattefordelene beholdes forøvrig.

Samboerskap er i følge Bibelen hor og må forbys. Alle former for reelt polygami, der flere menn og kvinner bor sammen er også ukristelig og må forbys.

Å få barn er en gave fra Gud og ikke en menneskerettighet. Alle prevensjonsmidler må forbys, fordi de hindrer Gud i å utføre sine skaperoppgaver. Vi vil legge til rette for at Gud kan skape liv og ikke forhindre det. Seksualitet skal utelukkende skje innenfor ekteskapets trygge rammer og ha som hovedformål å la Gud skape nytt menneskeliv.

Bare døden til den ene ektefellen kan stille den gjenlevende ektefellen fritt til å gifte seg på nytt. Noe annet er i strid med Bibelen og Guds bud.

Homofili er i alle henseende i strid med Bibelen og en stor synd. Homofil praksis må kriminaliseres og straffes svært strengt. Både «ekteskap» og samboerskap mellom homofile må forbys. Kjærlighetsforhold og sex mellom personer av samme kjønn er perverst og svært skadelig. Dette må forbys og straffes. Vi vil ikke tillate at homofile skal få lov til å adoptere barn, da dette er skadelig for barna. Homofile må tilbys hjelp av Kirken og helsevesenet til å bli helbredet slik at de kan bli aseksuelle eller heterofile.

Andre former for perversiteter, så som sadomasjosisme, nekrofili, sodomisme og pedofili må være strengt forbudt og straffes på det aller strengeste. Livsvarig sikring skal brukes overfor notoriske seksualforbrytere og i grove volds- og sedelighetssaker.

Absolutt likestilling mellom kjønnene er udemokratisk, ugjennomførbart og ikke bærekraftig for samfunnet. I stedet skal samfunnet fremme likeverd mellom kjønnene og kjønnenes særegenheter og gudegitte egenskaper.

 

Kriminalitet

Kriminalitet må generelt straffes langt strengere enn i dag, og det må som hovedregel brukes reelt livsvarig fengselsstraff i tilfeller av grove seksualforbrytelser, overlagt drap, landsforræderi og grove voldsforbrytelser. Soningsforholdene i fengsel må gjøres mer oppbyggende ved at fangene tas fra verdslig luksusgoder som Pc, Internett, telefon og TV. I stedet vil vi at soning skal være preget av kristendomsundervisning,sannhetssøken,  gudfryktighet og respekt for andres verdier og hardt arbeid.

Rammene til Politiet må økes mye for at de skal bli i stand til å ta seg av all kriminalitet. Antallet politifolk må økes og politidistriktene få flere sivilt ansatte for å frigjøre ressurser til ikkebyråkratisk politiarbeid. Hverdagskriminalitet skal prioriteres like høyt som annen kriminalitet. Politiet må tillates å være hensiktsmessig bevæpnet i enhver situasjon, og de må kunne bære pistol og maskinpistol når og hvor de ønsker det. Alle politibiler utstyres med maskinpistoler og skarp ammunisjon. Politiet skal jevnlig trene på våpenbruk og skarpe operasjoner.

I takt med at stadig flere yrkesgrupper blir utsatte for vold og trusler i jobbsammenheng, må det løpende vurderes om flere grupper enn Politi og militære etter behov skal kunne bevæpne seg med lette skytevåpen på jobb.

Vi vil automatisk utvise alle utenlandske statsborgere som begår kriminalitet, uansett handlingens art og størrelse. Utenlandske statsborgere (uten hjemland) må sone i egne fengsler eller straffeinstitusjoner med langt lågere standard enn det generelle. Disse skal deporteres til  etantatt eller naturlig hjemland så raskt det er praktisk mulig. Dersom ingen land vil ta i mot dem skal de sendes til et internasjonalt ingenmannsland, f.eks. Sahara eller Nordpolen. De får en boks med fiskeboller, en genser og en tollekniv med seg i slike situasjoner.

 

Helse og sosial

Alle innbyggere skal sikres hjelp til helsetjenester og livsopphold. Sosialhjelp skal standardiseres og sentraliseres for å sikre en minimumsstandard for alle og for å utjevne regionale ulikheter.  Sosialhjelp skal styrkes slik at barn og unges oppvekstvilkår blir på et nivå som er normalt for den gjennomsnittlige familien. Rusmisbrukere skal ha en målrettet støtte og behandling som er hensiktsmessig i forhold til å bli rusfri, og tvang må kunne benyttes dersom ikke annet hjelper. Tvang må brukes dersom det er nødvendig av hensyn til rusmisbrukerens berørte og samfunnet forøvrig. Samfunnet skal stille krav om arbeidsinnsats for å motta sosialhjelp, men slik at det tas hensyn til klienter med omsorg for barn.

Sykehusbehandling skal i sin helhet være statlig finansiert, men ikke nødvendigvis offentlig drevet. Frivillige organisasjoner og private behandlingsinstitusjoner kan med fordel tilby et viktig supplement til offentlige institusjoner. Det må være fri adgang for alle borgere å kjøpe behandlingstjenester i utlandet, men dette kan bare bekostet av staten dersom det er livsnødvendig  å få rask behandling.

Eldreomsorgen skal så langt som råd er organiseres så nært de eldres hjemsted som mulig, og alle eldre og pleietrengende må få en lovfestet rett til omsorg i forhold til de behov de har.

For å sikre tilgangen til kvalifisert arbeidskraft i helse- og omsorgsinstitusjoner må det til økt satsning på utenlandsk arbeidskraft. Arbeidstakere fra den vestlige kulturkrets skal prioriteres, og gode norskkunnskaper er et absolutt krav.

Vi ser at det er et stort effektivitetspotensiale ved å ta i bruk ny teknologi på områder og funksjoner som i dag ivaretas av mennesker og manuelle operasjoner, og vi vil derfor ta i bruk ny teknologi i den utstrekning det er faglig forsvarlig.

 

Demokrati og folkestyre

Det arvelige monarkiet og det parlamentariske folkestyret opprettholdes i prinsippet. Vi ser likevel at både nasjonalforsamlingen og regjeringen ofte bryter sentrale grunnverdier i Bibelen. Stortingets konstiusjons- og kontrollkomite omgjøres derfor til et eget etisk kammer med absolutt vetorett i tilfeller der Stortinget eller regjeringen bryter sentrale bibelske verdier. Kristendommen, kristne verdier og nasjonal suverenitet må styrkes vesentlig i Grunnloven. Retten til liv fra unnfangelse til naturlig død sikres gjennom Grunnloven.

Geografi må i mindre grad enn i dag legges til grunn for tildeling av stortingsmandater, og i stedet må folketall og befolkningssammensetning styrkes som tildelingsgrunnlag. Sametinget opprettholdes. Nynorsk, kvensk og samisk språk må sikres mot svekkelse.

Ytrings-, uttrykks- og religionsfrihetene skal være reelle, og det iverksettes nødvendige tiltak for å oppnå dette. Vernet mot diskriminering i samfunnet grunnet religiøse og politiske holdninger må være svært sterkt og reellt. Kontrollorganer for dette må styrkes vesentlig.

Massemedia har etterhvert fått en sterk og selvstendig politisk rolle, og politikere tar ofte mer hensyn til media enn til folket når beslutninger treffes. Dette må motarbeides gjennom rammesensur av media av en viss størrelse og omfang.

Stortings- og regjeringsmedlemmer som motarbeider eget lands og fremmer fremmede makters interesser, må fengsles og stilles for Riksrett.

Eierkonsentrasjoner i mediene må unngås, og i langt større grad enn i dag splittes opp. Riksdekkende medier må pålegges å være partipolitisk nøytrale, og de må gi en nyansert dekning av politiske og religiøse forhold. Ensidig dekning av Det hellige land forbys.

Den politiserte delen av islam, islamisme er en alvorlig trussel for demokratiet og ytringsfriheten, og må motarbeides sterkt. I den grad det er konflikt mellom hensynet til religionsfrihet og ytringsfrihet, skal ytringsfriheten ha forrang. Blasfemi  skal ikke være straffbart,og alle religioner må tåle kritikk selv om den kan virke krenkende. Det tolereres dog ikke angrep på den personlige velferd og integritet. Barn og ungdom skal skånes for konflikter mellom demokrati og religion, og de må ikke bli et redskap for voksnes politiske og religiøse konflikter.

 

Utenrikspolitikk

Vi er i mot overnasjonalitet og mener Norge i dag i alt for stor grad lar seg styre fra andre land. For å gjenopprette nasjonal suverenitet og gi makta tilbake til norske velgere,  vil vi si opp EØS-og Schengenavtalen og Norges medlemsskap i FN. Vi vil gjennom Grunnloven gjøre det umulig for Norge å noen gang bli medlem av EU eller en annen overnasjonal organisasjon.  Vi vil la norsk lov gå foran internasjonal lov der det oppstår konflikt.  Vi vil utvide vårt samarbeid med USA og Det hellige land (Israel). Vi vil i ethvert tilfelle støtte Guds eget land, Israel ett hundre prosent og aktivt motarbeide alle deres fiender.  Vi vil hjelpe jødene hjem til Det lovede land, og støtter derfor aktivt jødisk innvandring til dagens Israel og Judea og Samaria (vestbredden av Jordanelva). Vi støtter også det jødiske folks historiske krav på Gazastripen og andre områder som ifølge Bibelen hører til Det lovede land som Gud gav jødefolket til evig eie. Jerusalem ble grunnlagt av Kong David og har gamle røtter som jødisk hovedstad. Vi ser derfor på hele byen som Israels og jødenes hovedstad.

Tiden er etter vårt syn moden for at tidligere tyske konsentrasjonsleirer brukes til praktiske formål. De fleste tidligere fanger er døde eller vil dø om få år, og disse leirene har stor kapasitet både bygnings- og arealmessig. Vi går derfor inn for at vesteuropeiske land skal samarbeide om å bruke de største leirene til mottakssentre for asylsøkere og flyktninger fra land utenfor Vesteuropa. Det kompenseres økonomisk for leie av leirene til grunneierne.

All statlig uhjelp avskaffes, da den er svært inneffektiv og motarbeider menneskerettigheter og demokrati.  Det skal i stedet stimuleres til at borgerne på frivillig basis støtter organisasjoner som gir humanitær hjelp direkte til de trengende i fattige land. Det gis et eget særfradrag på skatten for dette.

 

Innvandring

Norge skal ikke bli overstrømmet av personer fra hele verden som kommer hit for å søke lykken. Asylinstituttet blir i altfor stor grad misbrukt, og det hindrer at reelle flyktninger får hjelp. Asylinstituttet må derfor tilnærmet avskaffes, og de som skal gis asyl må med hundre prosent sikkerhet ha et absolutt behov for beskyttelse mot å bli drept. Behov for beskyttelse mot angrep på personlig integritet, velferd og helse skal ikke være tilstrekkelig grunn til å få innvilget asyl. Asylanter som kommer ved hjelp av raske og moderne transportmidler skal uten unntak avvises med en gang de lander på norsk jord, med unntak av enslige mindreårige. Moses sin førtiårige vandring gjennom Egypt og Sinaiørkenen skal  her tjene som forbilde, og de som skal anses som reelle flyktninger eller asylanter må ta seg inn i riket til fots og ha gjort det hele veien fra hjemlandet. Asylanter utenfor Norden må ha brukt minst fire år på vandringen til Norge og ha vært iført sandaler, kappe og stav slik Moses var.Konvertering til kristendom eller andre religioner skal ikke være et selvstendig grunnlag for å få innvilget opphold i landet.

Familiegjenforening som grunnlag for rett til opphold i Norge skal skjerpes inn, og kravet til inntekt skal være så høgt at det dekker faktiske kostnader til en normal levestandard for alle familiemedlemmer. Familiegjenforening skal nektes dersom vertsfamilien lever på offentlig støtte fra den norske staten, og det settes et absolutt tak på hvor mange familiemedlemmer som kan få opphold, uansett inntekt. Familiegjenforening skal uten unntak nektes der par har hatt sex utenfor ekteskapet, med det samme kjønn eller lever i et ekteskapsliknende forhold med flere personer.

Den selektive innvandringen skal  vektlegges sterkest og brukes i den grad landet vårt har behov for spesialisert kompetanse som ikke kan dekkes inn på det innenlandske arbeidsmarkedet. Arbeidssøkere fra den vestlige kulturkrets skal prioriteres ved utvelgelse av innvandrere på dette grunnlaget.

Alle innvandrere til Norge skal uten unntak la seg integrere i det norske samfunn og respektere norske lover og fundamentale skikker. I dag er det altfor lettvint og uforpliktende å få norsk statsborgerskap med tilhørende rettigheter. Statsborgerskap må derfor tidsbegrenses i ti år før endelig statsborgerskap kan gis. Det første statsborgerskapet skal baseres på lovlig opphold og minimum ti års botid i riket og en kunnskapstest om  Norges grunnlov, Bibelen og Snorres kongesagaer må bestås før det gis. Det skal være minimum tusen spørsmål i kunnskapstesten, og  alle svar må være riktige for å få norsk statsborgerskap. Alle må i tillegg kunne deklamere Henrik Ibsens dikt «Terje Vigen» utenat i løpet av femten minutter før norsk pass utstedes for fem år. Etter fem år kan endelig statsborgerskap innvilges dersom søkeren feilfritt kan deklamere skaldekvadet Skiderimet både på gammelnorsk og moderne norsk i løpet av seksti minutter. Videre må søkeren kunne gå minst fem mil på ski i 20 minusgrader uten opphold. Innvandrere med innvilget varig statsborgerskap skal innen to år etter innvilgelse gå på pilegrimsreise fra sitt bosted til Nidarosdomen. Ingen kan oppholde seg mer enn ti år i riket uten å bli statsborger. De som nektes statsborgerskap utvises.

Statsborgerskap skal kunne fratas borgere som ikke har tilstrekkelig respekt for kristne og nasjonale verdier. Innvandrere som aldri går på skitur om vinteren med medbrakt olapakke bestående av kvikklunsj, grovbrød med brunost og kakao skal sendes til omskolering dersom de etter tre advarsler ikke har forbedret seg.

Kriminalitet, støtte til terrororganisasjoner og motarbeidelse av det norske politiske systemet skal uten unntak føre til øyeblikkelig utvisning fra landet. Spredning av islamisme skal være et selvstendig grunnlag for utvisning og nektelse av statsborgerrettigheter. Praktisering av sharialover skal være grunnlag for å miste rett til stønader, opphold i riket og statsborgerskap.

 

Forsvar

Norge er i dag avhengig av NATO for å ivareta egen sikkerhet, og medlemsskapet i NATO opprettholdes derfor. Vi ser imidlertid at NATO i økende grad blir politisk og i synkende grad bryr seg om nordområdene. Norge må derfor ta mer av ansvaret for egen sikkerhet selv, og på sikt gjøre oss uavhengig av NATO og USA. Vi  kan med stor fordel  samarbeide tett  med Israel  for å effektivisere Forsvaret og avholde militære øvelser sammen.

Forsvaret er i dag gammeldags og inneffektivt. Den allmenne verneplikten avskaffes, og  erstattes av et yrkesforsvar og et styrket Heimevern. Hæren avskaffes, og landbaserte styrkes sikres gjennom styrking av spesialavdelinger og Heimevernet. Soldater i Heimevernet skal tillates å ha skarpe våpen og store mengder ammunisjon lett tilgjengelig og funksjonelt. Det opprettes HV-avdelinger i alle byer og kommuner, og lokale avdelinger skal disponere maskingevær, panservernvåpen  og granatkastere, og et bredt spekter av kjøretøy. Alle lokalsamfunn skal pålegges å ha strategisk plasserte mitraljøsestillinger med mitraljøser og ammunisjon plassert i nærheten. Alle broer skal kunne sprenges i løpet av ti minutter. HV skal til enhver tid være rustet til å håndtere terror på norsk jord.

Landets forsvar må så fort som mulig få kamphelikoptre og et bredere spekter av taktiske fly for å kunne forsvare vårt landstrakte land.

Våpenlagre skal være godt spredt geografisk og bare kontrolleres av personer som er trofaste mot fedrelandet, Kongen og den norske Grunnloven.

Marinen og Kystvakten må styrkes betydelig, med langt flere tyngre bevæpnete fartøy enn i dag. Kystvakten må få mer frihet enn i dag til å bruke våpenmakt mot utenlandske fartøyer som krenker norsk suverenitet og bryter norsk lov.

Norge må for å sikre egen sikkerhet og suverenitet, i samarbeid med Israel utvikle egne atom-, biologiske og kjemiske våpen. Raketter utplassert i hele landet skal kunne brukes både konvensjonelt og med atomstridshoder. Atom-, biologiske og kjemiske våpen skal brukes til avskrekking og bare dersom det er strengt nødvendig,  til å skade en fiende.

Norge bør utvikle egen GPS- og satelitteknologi til militær bruk.

 

Skole og kultur

Skolen skal være preget av aktiv læring der faktiske kunnskaper tilegnes og huskes. Lærerutdanningen styrkes og lærerne holdes faglig oppdatert til enhver tid. All undervisning skal være preget av omsorg, sannhetssøken, gudfryktighet og Jesu nestekjærlighet. Undervisningen nivådifferensieres fra fjerde klasse i grunnskolen, og det opprettes fra første klasse egne klasser for elever med atferdsvansker. Karakterer som motivasjonsfaktor styrkes og gis fra fjerde klasse. Kroppsøving og svømming kjønnsdeles av hensyn til kristen sømmelighet og bluferdighet. Seksualundervisning avskaffes og erstattes av Bibelens fortelling om Adam og Eva i Paradiset.

Alle klasserom til og med den videregående skolen skal ha et bilde av Jesus på veggen bak kateteret, samt et tilhørende skilt med teksten «Han er veien, sannheten og livet».

Alle skoledager i grunnskolen skal startes med synging av Fedrelandssalmen, i stående tilstand vendt mot Jesusbildet.

KRL tas bort og erstattes av det gamle kristendomsfaget. Undervisningen skal i hovedsak bygge på Erik Pontoppidans verk "I sannhet til gudfryktighet". Kreasjonismen skal ha en like stor plass som evolusjonslæren i alle fag der emnet er aktuelt. Kreasjonismen skal gis forrang der vitenskapen og Bibelen er på kollisjonskurs.

Skolen skal med jevne mellomrom minne elevene på at Jomfru Maria er Jesu mor og et eksemplarisk forbilde for alle jenter og kvinner. Hun skal også framheves og brukes for å fremme myke verdier i pakt med kristendommen, samt til å fremme likeverd mellom kjønnene.

Heldagsskolen avvises, og privatskoler tillates kun når det offentlige ikke kan tilby en fagretning eller et tilfredsstillende pedagogisk tilbud. Kristne skoler med ikke-kommersielle hensikter, skal likevel fritt kunne opprettes og konkurrere med den offentlige skolen. Rene Koranskoler eller skoler som formidler islamisme og sharia forbys. For å sikre vår kristne kulturarv må Kirken få kontrollmyndighet over undervisningen slik at det ikke formidles noe som er direkte bibelstridig.

Ingen elever skal få vitnemål fra den videregående skolen uten å kunne de ti bud og historien om da Moses mottok steintavlene med budene fra Gud.

Kultur kan ikke skapes, men er et naturlig resultat av verdier, tradisjoner og holdninger som formidles fra en generasjon til neste. Staten skal derfor ikke støtte kultur, unntatt Kirken, biblioteker og frivillige organisasjoner med rene humanitære formål.  Organisasjoner skal gis statsstøtte ut i fra oppnådde resultater, i tråd med humanitære og demokratiske tradisjoner, og medlemstall som støttekriterium fjernes. Kristne organisasjoner og Kirken gis egne særtilskudd, fordi Norge har en tusenårig tradisjon som kristent land. Alle Kirkens ansatte må i liv og lære til enhver tid bekjenne seg til Bibelen og klassiske kristne verdier. Kirkens ansatte forbys å fremme andre religioner og å motarbeide Norges grunnlov og Det hellige land.

Internett og mange fjernsynskanaler bringer oss en overflod av publikasjoner og filmer fra hele verden. Dette kan være lærerikt og nyttig, men det er også ofte en trussel mot kristen og nasjonal kultur. Det må derfor opprettes et kulturpoliti som har rett til å sensurere og overprøve de publikasjonene og filmene som åpenbart krenker vitale kristne og nasjonale verdier.

Alle offentlige bygg skal ha et godt synlig bilde av Jesus Kristus, med teksten «Ingen kommer til Himmelriket utenom Ham»  ved inngangen.

Alle grenseoverganger til Norge skal ha et godt synlig skilt med teksten «Alle som tror på Jesus Kristus kommer inn i Guds rike.».

Alle byer skal ha en statue av Jesus eller Jomfru Maria på et godt synlig og høgt traffikert sted. De største byene skal ha statue av både Jesus og Jomfru Maria.

 

Kirken

Den norske kirke skal omgjøres til en ren statskirke med et sterkt grunnlovsvern. Kirken er imidlertid i dag i stort frafall og har i altfor stor grad beveget seg bort fra Bibelens innhold slik det bokstavelig bør forstås. Kirkens ledere må derfor byttes ut med sanne og gudfryktige personer som på livstid forplikter seg til Bibelens tekstlige og bokstavtroe innhold. Det må stilles store krav til presters forpliktelse til Bibelen i enhver sammenheng. Kvinner kan vanskelig kombinere et så viktig og krevende yrke med barneomsorg, og de må derfor forplikte seg på å leve i sølibat. Kvinner kan bare bli biskoper i tilfeller der de utviser særlig god forståelse av Bibelen og ellers lever et nøysomt og særdeles gudfryktig liv.

Kirken har i dag for liten myndighet i samfunnsspørsmål som berører etiske og særlig kristne verdier. Kirkens konfirmasjonsundervisning må derfor knyttes til retten statsborgere skal ha til å inngå ekteskap, få førerkort, kjøpe eiendom og inngå forretningskontrakter. Konfirmasjonsundervisningen skal bygge på Pontoppidans "I sannhet til gudfryktighet" og avsluttes med en test der konfirmasjonskandidaten får minst femti spørsmål fra Pontoppidans verk. Førtiåtte av spørsmålene må besvares feilfritt for at kandidaten består. Kandidaten må begynne forfra påfølgende år for å kunne få flere forsøk, men likevel ikke lenger enn til fylte tjue år. Dersom kandidaten ikke har bestått konfirmasjon ved fylte tjue år, skal mannlige personer straffes med ti års militærtjeneste. Kvinnelige personer skal straffes med sju års samfunnstjeneste i helse- og omsorgssektoren, men dette kan lempes dersom kvinnen føder flere barn.

Kirken må på sikt få monopol på å godkjenne ekteskapsinngåelse, for å sikre at ekteskapskandidatene lever etter de bibelske grunnprinsippene. Videre må Kirken kunne sikre at de ikke godkjenner ekteskap der kandidatene har hatt seksuell omgang før bryllupsnatten

Kirken får myndighet til å gi ut bøter i tilfeller der borgere begår alvorlige brudd på bibelske grunnverdier. Magnus Lagabøters Kristenrett skal her tjene som et forbilde og mønster. Kirken skal ha både en rett og plikt til å behandle pratiserende homofile, pedofile og andre sedelighetsforbrytere som nekter å omskolere og forbedre seg av det borgerlige samfunn.

Samfunnet blir stadig mer syndig og voldelig, og onde krefter har historisk høg innflytelse. Kirkens kompetanse på djevelutdriving må derfor styrkes over hele landet. Inntil Den norske kirke får denne kompetansen benyttes Den katolske kirkens kompetanse på området.

For å begrense det stadig økende misbruket av alkohol og andre rusmidler, må Kirken få rett til å straffe notoriske og uforbederlige rusmisbrukere med offentlig uthengning i form av negativ omtale ved prekestolen, parade og i de verste tilfellene bruk av gapestokk.

Alle borgere skal uavhengig av religiøs tilknytning pålegges å gå i nærmeste kirke minst en søndag hver måned. Brudd skal straffes med bøter. For å sikre at borgernes moral holdes oppe skal Kirkens sogneprest ha rett til å avholde bibelundervisning og husforhør med tre måneders mellomrom. De mest gudfryktige borgerne skal ha rett til å sitte fremst i kirkebygget og få de beste gravplassene.

Praktiserende homofile, pedofile, sedelighetsforbrytere, mordere og personer som har tatt sitt eget liv skal ikke ha rett til å bli begravet i vigslet jord.

 

Økonomi, energi, effektivisering, miljø, næring, skatter og avgifter

For at våre etterkommere skal ha et levebrød, trenger Norge en betydelig vekst i nyskapende bedrifter. Erfaringer fra USA tilsier at at storparten av disse vil være familieeide små- og mellomstore bedrifter. Formuesskatt og arveavgift må avskaffes for å sikre eierskifte mellom generasjonene.  Vi vil bruke minimum ti prosent av Oljefondet til forskning og utvikling innenfor Norges grenser. Kapitalbeskatningen beholdes som den er, men små bedrifter må sikres skattefritak i en etableringsfase. Sparing med skattefradrag innføres for å kanalisere kapital til norske bedrifter. Skattefradraget skal bare gis ved investering i norske bedrifter som er nyetablerte eller nyskapende. BSU forbedres kraftig, og Husbankens rammer økes såpass at alle familier og ektefeller sikres egen bolig.

Inntektsskatten beholdes progressiv,  men slik at innslagspunktet for toppskatt ikke rammer normale inntekter. Nivået økes bare hvis det er strengt nødvendig for å opprettholde statstyre,  sikkerhet og nødvendig velferd.  Skatten må økes for de ti prosent rikeste og senkes for de ti prosent fattigste.

Nivået på indirekte skatter økes på produkter og områder som er luksusbetonte og miljøskadelige. Utenlandske vogntog må betale en miljøavgift når de passerer grensen inn til landet, som er så stor at den dekker faktiske miljøskader for Norge, samt redningsoperasjoner og helseutgifter de i gjennomsnitt påfører landet. Bompenger skal i sin helhet gå til vei og kollektivtrafikk, men utformes slik at de stimulerer til overføring av godstransport fra vei til båt og jernbane. MVA er en indirekte skatt som er usosial fordi den har lik sats for alle, uavhengig av inntekt. De fattigste bruker forholdsmessig mer av sitt forbruk til nødvendighetsgoder enn de rikeste. MVA-satsene m  derfor differensieres mer slik at de øker for luksusgoder og nedsettes for nødvendighetsgoder. Dette vil også være miljøvennlig. På lang sikt er det et mål for oss at MVA på normale nødvendighetsgoder avskaffes helt, og erstattes av økt MVA på luksusgoder og miljøavgifter.  Avgifter på miljøskadelig forbruk, rusmidler og helseskadelige produkter økes mye.  All skatt på bolig avskaffes, men beholdes på fritidsboliger og økes på større, luksusbetonte fritidsboliger.  Skattefradrag for gjeldsrenter beholdes.

Statens inntekter fra og eierskap i olje- og gassektoren er helt nødvendig for å sikre velferdsstaten og unngå fattigdom. For å bekjempe den verste fattigdommen  og sikre økte utgifter til pensjoner og eldreomsorg  vil vi sikre økte inntekter til staten gjennom økt statlig eierskap i sektoren. Særskatten beholdes, og det satses maskimalt på olje- og gassutvinning i nordområdene.  Det må videre satses storstilt på gasskraftverk og på sikt på Thoriumbaserte kraftverk for å sikre bedrifter og husholdninger stabile priser og forsyning på kraft. Staten må sikres hjemfallsrett til alle kraftverk basert på fossefall og gasskraft etter hundre år. Staten må videre ha forkjøpsrett til kostpris ved salg av privat eide kraftverk. Thoriumbasert atomkraft vil på sikt kunne bli like betydning for nasjonen som olje- og gass er nå. Staten må derfor sikres hjemfallsrett til Thoriumbaserte kraftverk og Thorium-råstoff etter sytti år.  Staten må gå inn som utvikler og medeier i slike kraftverk, og det arbeidet bør påbegynnes så raskt som mulig av hensyn til det stadig økende kraftbehovet i Norge og utlandet. Det må sikres særbeskatning på seksti prosent når Thoriumkraftverk settes i drift.

Vi vil avskaffe handlingsregelen i statsbudsjettet og bruke av Oljefondet i forhold til landets behov for økt forbruk og investeringer. Vi vil bruke minst femti milliarderkronerekstra av Oljefondet til investeringer til infrastruktur, skole, forskning og innovasjon. Utenlandske entreprenører engasjeres til vei- og jernbaneutbygginger for å unngå inflasjon og for høg kronekurs. Disse har egne arbeidere som vender tilbake til hjemlandet etter utført oppdrag. Ingen skal kunne opparbeide seg norske trygde- og stønadsrettigheter som følge av arbeid i Norge, og de lønnes etter arbeidsgivers satser i hjemlandet. Statlige bedrifter som er ansvarlige for infrastrukturutbygging må få anledning til å ta opp lån og prosjektfinansiere større utbygginger.

Offentlig forvaltning må effektiviseres gjennom privatisering av alle tekniske tjenester og effektivisering av et byråkrati som er dimensjonert til en langt høgere befolkning enn landet har. Vi vil slå sammen alle landets kommuner og fylkeskommuner til tjue storkommuner og sikre nærhet til brukerne gjennom satsning på ny teknologi som muliggjør kommunikasjon på lange avstander. Minimum femti tusen byråkrater skal overflødiggjøres gjennom disse tiltakene, og de innsparte midlene skal brukes til økt velferd for de fattigste og mest trengende.

 

Primærnæringene og naturforvaltning

Norge har rike naturressurser, en rik og variert natur og et langstrakt landområde med kaldt klima. Skaperen har pålagt oss et stort forvaltningsansvar, som vi ta alvorlig. Det må derfor sikres en god utnytting av naturressursene, nasjonalt eierskap og et miljømessig forsvarlig forvaltning av ressursene som sikrer framtidige generasjoner utkomme. Videre må det tas hensyn til nasjonal beredskap og sikkerhet.

Norsk landbruk er i dag preget av for mange motstridende mål til at det kan sikre næringsutøverne god inntekt og landet god nok beredskap og matvaresikkerhet. Vi vil derfor rydde opp i dette og differensiere støtteordningene mer mellom geografi, størrelse på bruk og mål for næringen i ulike deler av landet. I flatbygdene på Jæren, Østlandet og i Trøndelag bør effektivitet og hensyn til matvaresikkerhet gjennom å holde det samla dyrka arealet i landet veie tyngst. Næringsutøverne her må få sikrere og bedre inntekter gjennom økt næringsfrihet og benyttelse av mulighetene gjennom et friere marked som ikke hemmes av landbrukssamvirkets monopolliknende posisjoner.  Statlige tilskudd må knyttes til profesjonalitet og stimulere til samdrift og langt mer rasjonelle driftsenheter enn i dag. Støtten må gradvis reduseres i takt med økte inntektsmuligheter. Det må differensieres sterkere mellom investeringer og drift, slik at det blir lettere å bygge nye og mer rasjonelle driftsbygg. Importvernet for tradisjonelle norske matvarer må opprettholdes av hensyn til matvaresikkerhet, sjølforsyning og næringsutøvernes inntekter.  Landbruket på Jæren, Østlandet og Trøndelag må fritas for boplikt, og hensynet til effektivitet og profesjonalitet må settes over bosetning og sysselsetning. Driveplikten opprettholdes. Konsesjonsgrensene økes, men uten at det går utover dyrs velferd og miljøhensyn. Odels- og åseteretten opprettholdes, men slik at overtakernes faglige ferdigheter og motivasjon for å gå inn i næringen settes foran hensynet til alder og fødselsrekkefølge. Staten bør bruke sin forkjøpsrett til å stimulere til større og mer rasjonelle enheter.

I fjell- og fjordstrøk samt Nord-Norge har landbruket de beste forutsetningene for å ivareta samfunnsmål som miljø, naturmangfold, vern av tradisjonell arkitektur,  kulturlandskap, bosetning i marginale strøk og sjølforsyning som er spesielt robust. I disse strøka må derfor næringsutøverne lønnes over miljøbudsjettet for tjenester som de faktisk leverer til samfunnet. Her skal det legges vekt på de overnevnte mål foran effektivitet, og næringsutøverne skal sikres stabile inntekter som miljø- og naturforvaltere. De skal fritas for boplikt, men stimuleres til ivaretakelse av tradisjonelt kulturlandskap, arkitektur og tradisjonell produksjon som ivaretar produksjonsmangfold og sjølforsyningshensyn. Sau, seterdrift og kulturlandskap i områder som er attraktive for turister er her spesielt viktige.  Det må gis spesielt gode tilskudd til tradisjonelle håndverk og kunstradisjoner. Et eget importvern for ull, ullprodukter og skoproduksjonfor  folkedrakter og sko til Forsvaret må innføres.

Skogbruket må sikres gode vilkår, og skogarealet må totalt sett holdes oppe av hensyn til miljø og artsmangfold. For å sikre stabil lønnsomhet i næringer må staten pålegges å bruke en viss andel trevirke i sine bygg. Mindre avispapir må på sikt erstattes av økte behov på andre områder, og staten må derfor stimulere til økt bruk av norsk trevirke på alle områder der disse med fordel kan brukes. Importen av utenlandsk tømmer må begrenses, og bruk av tømmer fra tropisk regnskog må forbys. Langsiktig og god forvaltning er viktigere enn mer vern av skog. Reguleringer må likevel opprettholdes for å sikre artsmangfold og miljøhensyn. Skogbruket har et stort inntektspotensiale gjennom satsning på villmarksturisme, jakt og fiske. Staten må stimulere til vekst på dette området. All skog som felles må erstattes av ny skog, og alle regioner i landet må av hensyn til miljø og kommende generasjoner pålegges å opprettholde det samla skogarealet i sitt geografiske område. Statlige tilskudd til dette formålet må sikres.

Fiskerinæringen sikrer store eksportinntekter for landet og er viktig for sysselsetning og forvaltning av naturressursene langs kysten. Næringen må derfor sikres gode rammevilkår gjennom nasjonalt eierskap og fastholdelse av og beskyttelse av Norges økonomiske sonet i havet. Utenlandske båter må nektes å fiske i norsk farvann, og Kystvakten må styrkes for å kontrollere dette. Fiskebestandene må sikres gjennom streng kontroll og forvaltning, slik at bærekraftighet og kommende generasjoner sikres. Straffenivået for overfiske og ulovlig fiske må økes, og utenlandske båter må konsekvent få utstyret og båtene beslaglagt når de fisker ulovlig.  Oljevernet langs kysten må styrkes og fraktbåter og olje- og gassnæringen må pålegges strengere og dobbelsikrede løsninger for å hindre skade på fisk i havet. Oppdrettsnæringen er her innebefattet i begrepet «fiskerinæringen», men har i tillegg behov for betydelig eksportstøtte gjennom statlige eksportgarantier og hjelp til markedsføring i andre land. 

 

 

 

Oslo,oktober,  anno domini 2012:

Revidert på landsmøtet et sted i Nordmarka i juli 2014.

 

 Den hellige ånd

 

Magnar Tanem                                                         Hallvard Sandvik